Places to visit in China

Guangdong

Beijing

Shanghai

Guangxi

Yunnan

Xizang (Tibet)

Zhejiang

Sichuan

Jiangsu

Shandong

Xinjiang

Hainan

Gansu

Liaoning

Qinghai

Shaanxi

Henan

Hebei

Ningxia (Ningxia)

Hubei

Fujian

Jilin

Tianjin

Nei Mongol (Inner Mongolia)

Heilongjiang

Chongqing

Jiangxi

Guizhou

More Information

Get travel answers from locals in China

Find more places to visit in Asia