Japan Distances

Tokyo

Saitama

Kyoto

Kanagawa

Hyogo

Okinawa

Osaka

Nagano

Chiba

Shizuoka

Hokkaido

Ibaraki

Aichi

Yamaguchi

Hiroshima

Yamagata

Nara

Fukuoka

Shiga

Gifu

Mie

Tottori

Kagoshima

Ehime

Ishikawa

Gunma

Tochigi

Akita

Miyagi

Aomori

Iwate

More Information

Get travel answers from locals in Japan

Find more distances in Asia